Poruchy autistického spektra (PAS)

Poruchy autistického spektra (PAS)

Poruchy autistického spektra (PAS) u detí je ochorenie s veľmi rýchlo rastúcim výskytom. Kým v roku 1966 bola prevalencia 4,5 z 10000 detí, v roku 2006 už bola na úrovni 1 zo 110, v roku 2010 už 1 zo 68 až ku dnešným 1 z 59 detí. Tento fakt súvisí samozrejme, aj s lepšou diagnostikou ochorenia, ale určitosťou je aj zvyšujúci sa výskyt tohto ochorenia u detskej populácie (Obr.1)

Na samotnom začiatku musíme konštatovať, že na Slovensku nie je schválený žiadny liek na liečbu základných prejavov autizmu. Súčasné liečebné možnosti sú obmedzené na psychosociálnu terapiu. Dostupné sú iba lieky na neurologické, respektíve psychiatrické komorbity samotného ochorenia.

Prospešné pre vývin jedinca a kvalitu jeho života sú teda zaužívané psychologické a pedagogické prístupy, ktoré však vyžadujú, okrem iného, vysoké personálne zaťaženie.

Samozrejme, sú známe aj alternatívne formy terapie, ako užívanie rôznych výživových doplnkov, či dodržiavanie špeciálnych diét.

Výživové doplnky majú svoj význam najmä pri dobre známych jednostranných stravovacích návykoch pacienta a tým obmedzeným príjmom niektorých nutrientov, v opačných prípadoch hrozí predávkovanie a vznik nežiadúcich účinkov, keďže tieto prípravky častokrát obsahujú hornú hranicu odporučenej dennej dávky vitamínu či minerálov.

Omega 3 mastné kyseliny predstavujú ďalšiu formu alternatívnej terapie. Môžu mať vplyv na správny vývin a funkciu mozgu a tak sa používajú pri detských pacientoch s PAS. Výsledky štúdií skúmajúcich tento benefit pre uvedenú skupinu sú ale nejednoznačné a nie je ani stanovené, ktorý typ a aká dávka by mali byť vhodné.

Z špeciálnych diét je často používaná bezgluteínová diéta (GFCF, gluten/free casein free diet). Je na mieste, ak je potvrdená intolerancia na lepok, alebo mliečnu bielkovinu u pacienta samotného, alebo jeho pokrvných príbuzných. Nevyhnutná je ale dodatočná suplementácia vitamínu D, vápnika a zinku, ktoré sú takto zo stravy vyradené avšak sú základom pre zdravý vývin dieťaťa.

Ďalšou špecifickou oblasťou je skúmanie spojenia medzi autizmom a problémami s trávením či príjmom potravy. Vieme, že 30 % až 50% jednotlivcov s autizmom trpí tráviacimi ťažkosťami. Dnes už existuje veľa dôkazov o tom, že mikroflóra v zažívacom trakte hrá dôležitú úlohu v ľudskom vývine, súvisí s imunitným systémom aj s fungovaním mozgu.

Mikroflóra sa v priebehu života dynamicky vyvíja a vytvára výhodnú symbiózu s hostiteľom s kritickými obdobiami v priebehu detstva, dospievania a starnutia. V priebehu týchto období je organizmus zraniteľnejší voči externe vyvolanému stresu, čo môže spôsobiť mentálne poruchy. Odchýlky vývoja črevnej mikroflóry v ranom veku môžu ovplyvniť vývoj nervovej sústavy a neskôr v živote spôsobiť nepriaznivé mentálne stavy.

Tráviace ťažkosti u autistických detí priamo súvisia s porušením rovnováhy mikroorganizmov osídľujúcich tráviaci trakt (dysbióza). Ide o premnoženie potencionálne patogénnych baktérií (Clostridia), ako aj úbytok prospešných (Lactobacillus) a stratu širšej bakteriálnej škály (Obr.3). Tento stav u nich vzniká častejším užívaním antibiotík v ranom veku, pravdepodobne aj zvýšenou reaktivitou senzorov na signály z gastrointestinálneho traktu, ako aj jednostrannými stravovacími návykmi. Zmenené zloženie črevnej mikroflóry má za následok aj zmeny vo vývoji mozgu počas vývoja dieťaťa.

zdravé črevo
črevná dysbióza

Prepojenie a vzájomné ovplyvňovanie tráviacej sústavy s mozgom je definované pojmom os črevo – mozog (GBA – gut - brain axis). Ide o obojstrannú komunikáciu medzi centrálnym nervovým a tráviacim systémom, zaisťujúcu spojenie emocionálnych a rozumových centier mozgu s periférnymi funkciami čriev.

Os črevo-mozog (GBA)

pozostáva z obojstrannej komunikácie medzi centrálnym nervovým a tráviacim systémom, čo zaisťuje spojenie emocionálnych a rozumových centier mozgu s periférnymi funkciami čriev.

Tento mechanizmus sa v organizme prejavuje nasledovne:

 • Mikroflóra v čreve produkuje rôzne druhy neurotransmiterov ako sú acetylcholín, GABA, serotonín, glycín, dopamín a zároveň je schopná ovplyvňovať hladiny mozgového neurotrofického faktoru
 • Obojstranná komunikácia medzi proximálnou časťou tráviacej sústavy a CNS cez nervus vagus
 • Vplyv mikroflóry na imunitný systém jednotlivca rezultujúci vo zvýšenej alebo zníženej produkcii prozápalových a protizápalových cytokínov
 • Ovplyvňovanie osi HPA (hypotalamo – hypofýzo – adrenokortikálna) a následná regulácia prejavov úzkosti a depresie

Pri nerovnováhe mikroorganizmov v tráviacom trakte sa popisuje nasledovný mechanizmus poškodenia CNS, ktoré môže rezultovať do vzniku PAS.

Schéma mechanizmu črevo-imunita-mozog, ktorý stojí za poruchami autistického spektra

 • Zmeny v zložení črevnej mikroflóry
 • Dysbiotická mikroflóra odbúrava mucín, čo ďalej znižuje kvalitu črevnej sliznice
 • Znížená črevná bariéra umožňuje metabolitom baktérií (napr. krátke reťazce mastných kyselín; SCFA), toxínom a častiam baktérií (napr. lipopolysacharidy; LPS) prenikať do krvného riečišťa,
 • Zvýšené hladiny prozápalových cytokínov majú za následok ich prestup cez HEB (hemato-encefalická bariéra), čo spôsobuje mikrogliálnu nerovnováhu a poškodenie kognitívnych funkcií
 • Dysfunkcia mikrogliálnych buniek sa podieľa na zápale neurónov v mozgu dieťaťa
 • Kyselina propiónová (PPA) a SCFA znižujú účinnosť HEB a ovplyvňujú funkcie neurotransmiterov a metabolizmu
 • Prozápalové cytokíny aktivujú nervus vagus, čo spôsobuje abnormálnu aktivitu neurónov

Na základe horeuvedeného sa teda objavuje otázka, ako by bolo možné ovplyvniť dysbiotický stav u detí s PAS a ako teda následne pozitívne ovplyvniť prejavy tohto ochorenia.

V posledných rokoch celosvetovo prudko stúpa počet publikácií popisujúcich mechanizmus osi črevo mozog, ako aj počet publikácií popisujúcich koreláciu črevnej mikroflóry a autizmu (10 násobný nárast publikačný za ostatných 10 rokov).

Do záujmu sa dostáva použitie tzv. psychobiotík, t.j. živých mikroorganizmov, ktoré, ak sú prijímané v zodpovedajúcom množstve majú výrazný prínos pre zdravie pacienta s psychiatrickou diagnózou. Z tejto skupiny sa ukazuje ako veľmi sľubný mikroorganizmus Lactobacillus plantarum PS128

Po štúdiách na skupinách laboratórnych myší, kde bola preukázaná ako bezpečnosť podávania Lactobacillus plantarum PS128, tak jeho pozitívny vplyv na ich úzkostné a depresívne správanie, na zvýšenie hladiny dopamínu a serotonínu a naopak, na zníženie hladiny prozápalových cytokínov sa pristúpilo k vykonaniu prvej randomizovanej, kontrolovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie na deťoch s PAS.

71 chlapcov s potvrdenou diagnózou PAS bolo rozdelených na skupinu užívajúcu PS128 (n=36) a skupinu placebo (n=35). Po dobu 4 týždňov boli kontrolnej skupine podávané 2 kapsuly denne s obsahom 30 x 109 CFU (kolónie tvoriacich jednotiek) Lactobacillus plantarum PS128. Po 4 týždňoch bol u skupiny PS128 zaznamenaný pokles skóre v kategórii používaní tela a predmetov (p=0,020) pri využití ABC–T dotazníka, ako aj celkové skóre sociálnej interakcie a komunikácie pri použití SRS dotazníkov (p=0,047), kým skupina s placebom vykázala nesignifikantné výsledky.

Podľa dotazníka SNAP-IV bol u skupiny PS128 vykázaný pokles skóre v kategórii hyperaktivita/ impulzivita (p=0,030), porucha opozičného vzdoru (p=0,041) a celkovom skóre (p=0,016), bez pozorovania tohto trendu u placebo skupiny.

Podľa dotazníka CBCL sa v skupine PS128 znížilo skóre úzkosti (p=0,024), problémov spojených s myslením (p=0,049) a správania s porušovaním pravidiel (p=0,018), zatiaľ čo placebo skupina vykázala nesignifikantné výsledky.

Výsledky štúdie teda preukázali pozitívny vplyv podávania Lactobacillus plantarum PS128 na potlačenie niektorých prejavov autizmu u detí ako je:

 • rušivé správanie
 • úzkosť
 • nerešpektovanie pravidiel
 • hyperaktivita/impulzivita

a vyvolali otázky, čo by prinieslo dlhšie podávanie tohto psychobiotika, keďže na trvalejšie ovplyvnenie zloženia črevnej mikroflóry a proces úpravy črevnej sliznice môže byť potrebný dlhší čas. Takáto štúdia momentálne prebieha, bola do nej zaradená kohorta 250 detí, chlapcov aj dievčat (celosvetový pomer výskytu PAS u chlapcov resp. dievčat je približne 4:1). Lactobacillus plantarum PS128 je podávaný v rovnakej dávke ako v prvej štúdii avšak po dobu až 16 týždňov.

Napriek tomu, že výsledky budú známe až na konci roku 2020, aj výsledok prvej štúdie nám umožňuje považovať podávanie Lactobacillus plantarum PS128 za bezpečný a efektívny spôsob pri potláčaní niektorých prejavov autizmu u detí.